ترجمه مقاله راندمان بالای جداسازی پروتوپلاست از کشت های آزمایشگاهی

چکیده ترجمه

ثابت شد که کشت های آزمایشگاهی گیاه طبی میزا لانسیولاتا، کشت مادۀ گیاهی برای تولید پروتوپلاست ها را امکان پذیر می سازد. کشت های کالوز با استفاده از برگهای گردآوری شده ازکشتهای شاخه و رئوس ریشۀ متعلق به کشت ریشه های کرکر دار که به محض تغییر شکل Agrobacterium rhizogenes بدست آمده بودند، آغاز شد. برای ایزوله سازی پروتوپلاست ها، مادۀ جداکشت متفاوت M. lanceolata درمعرض یک ترکیب آ

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

 • زیست شناسی
 • Haemolytic
 • دانلود مقاله لاتین زیست شناسی
 • کشت بافت
 • Agrobacterium Rhizogenes
 • ترجمه مقاله راندمان بالای جداسازی پروتوپلاست از کشت های آزمایشگاهی
 • کشت بافت
 • رئوس
 • درمان لیشمانیا
 • مقاله ترجمه شده
 • دانلود ترجمه مقاله
 • جداسازی
 • جداسازی پروتوپلاست
 • میزا لانسیولاتا
 • کشت های آزمایشگاهی
 • کشت های آزمایشگاهی
 • پروتوپلاست
 • زیست شناسی
 • صنعت داروسازی
 • محافظت آزمایشگاهی
 • ترجمه مقاله انگلیسی زیست شناسی
 • ترجمه سلیس و روان مقاله
 • اسپارگ
 • ریشه های کرکی
 • ایزوله سازی جداسازی پروتوپلاست
 • ترجمه مقالات انگلیسی
 • دانلود اصل مقاله لاتین
 • جداسازی پروتوپلاست
 • زیست شناسی
 • ترجمه مقالات لاتین
 • میزا لانسیولاتا
 • پروتوپلاست
 • ایزوله سازی
 • Papadopoulou
 • محافظت آزمایشگاهی