تحقیق لزوم اندازه گیری هوش هیجانی و دلالت های ارتقاء تحصیلی خود به خود

در این یادداشت بلند! با استفاده از دو مقاله به بررسی دلالت های استفاده از فنون ارزشیابی توصیفی در نظام برنامه ریزی درسی با توجه به نظام موجود ارزشیابی تحصیلی و مقررات موجود ارتقاء تحصیلی در آموزش و پرورش کشور می پردازیم.

متاسفانه در ادبیات آموزشی موجود در کشور ما، امتحان که نوعی اندازه گیری (Assessment) می باشد؛ با ارزشیابی (Evaluation) که نوعی قضاوت است؛ یکسان پنداشته شده است. در حالیکه ام

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • تحقیق
  • تحقیق لزوم اندازه گیری هوش هیجانی و دلالت های ارتقاء تحصیلی خود به خود
  • اندازه گیری هوش هیجانی
  • علوم اجتماعی
  • دانلود تحقیق
  • کار تحقیقی