مقاله نگرشی کلی بر تکنولوژی تولید آب میو

دانلود مقاله نگرشی کلی بر تکنولوژی تولید آب میو

اطلاعات عمومی

آب میوه ها و نوشابه های حاصل از آن از نظر اجراء یا عدم اجرای فرآیند شفاف سازی به دو نوع زلال (شفاف شده)، کدر (پالپ دار) و از نظر میزان میوه طبیعی محتوی (آب میوه و یا پالپ) به سه گروه، آب میوه، نکتار میوه و شربت میوه تقسیم می گردد. میزان میوه طبیعی محتوی در گروه آب میوه های 100%، در گروه نکتار بسته به نوع میوه بین 50-25% و در گروه شربت میوه بین 30

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir