ارتباطات سازمانی، الگوی شغلی، انگیزه پیشرفت، تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان (مقاله و ترجمه 2016)

ارتباطات سازمانی، الگوی شغلی، انگیزه پیشرفت، تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان (مقاله و ترجمه – 2016)

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی اثر ارتباطات سازمانی، الگوهای حرفه ای، انگیزه پیشرفت و تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان می باشد. پاسخ دهندگان، 121نفر از کارکنان بخش تعاون، بنگاه های کوچک و متوسط، صنعت و تجارت (Diskoperindag) سلطنت KLUNGKUNG، بالی، اندونزی می باشند. تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری مدلسازی م

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir