بررسی نقش مدیریت آموزشی درتوسعه کارآفرینی درآموزشکده های فنی وحرفهای سما

بررسی نقش مدیریت آموزشی درتوسعه کارآفرینی درآموزشکدههای فنی وحرفهای سما

به دلیل تحولات سریع اقتصادی، صنعتی و فرهنگی در چند دهه اخیر و نیاز کشور به تقویت ساختارهای دانایی محور و تولید ثروت از

دانش، احتیاج به یک بسترسازی مناسب جهت تولید علم و فن به شدت احساس می شود. پرداختن به مقوله کارآفرینی و تربیت و

آموزش دانش آموختگانی که دارای تواناییها و مهارتهای لازم برای راه اندازی یک کسب و کار مناسب باشند، از وظای

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir