مقاله نگرشی بر تولید کشاورزی و بررسی راه های افزایش تولید در مرکز آموزش کشاورزی گچساران

دانلود مقاله نگرشی بر تولید کشاورزی و بررسی راههای افزایش تولید در مرکز آموزش کشاورزی گچساران

در حالیکه قرن بیست و یکم را قرن تولید غذا می گویند و اعتقاد بر این است که در این قرن جنگ هم جنگ غذا است و دیگر کاری از دست ارتش و اسلحه های مدرن آنها ساخته نیست، توجه به امر تولید و افزایش حجم تولید در واحد سطح تا سطح خودکفایی بهترین ضامن استقلال هر کشور است. در حالیکه ایران روی کمربند بیابانی جهان قرار دارد (30 درجه)

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir