فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی منابع ژنتیکی یا ژرم پلاسم گیاهی 40صفحه

دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی/منابع ژنتیکی یا ژرم پلاسم گیاهی 40صفحه

منبع ژنتیکی در مفهوم عام عبارتست ازتنوع ژنتیکی در هر موجود بیولوژیکی و در دنیای گیاهی عبارتست از تنوع ژنتیکی موجود در گیاهان زراعی اهلی و گونه های وحشی وابسته به آنها. انواع منابع تنوع ژنتیکی عبارتند از گونه های وحشی، واریته های بومی، اشکال ابتدائی گیاهان زراعی در مراکز تنوع اولیه آنها، گیاهان مهاجرت کرده به مراکز ثانویه که ممکن است تن

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir