بررسی اثرات سبک مدیریت در سازمان) مطالعه موردی: بررسی جایگاه سبک های مدیریت درکمیته امداد امام خمینی شهرستان زاهدان

بررسی اثرات سبک مدیریت در سازمان) مطالعه موردی: بررسی جایگاه سبک های مدیریت درکمیته امداد امام خمینی شهرستان زاهدان (

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 10

چکیده

پیشرفت در سیستم مدیریت هر سازمانی منجر به پیشرفت و ترقی آن خواهد شد، در این میان نقش مدیر و کارکنان از جایگاه

ویژه ای برخوردار می باشد، علت وجودی و مسئولیت اساسی مدیران، ایفای نقشهای رهبری، نحوه تصمیمگیری مدیران، شیوههای

تفکر اتخ

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir