تعریف سبک و انواع سبک های ادبی در شعر فارسی

تعریف سبک و انواع سبک های ادبی در شعر فارسی 16 ص

تعریف سبک و انواع سبک های ادبی در شعر فارسی 16 ص

تعریف سبک و انواع سبک های ادبی در شعر فارسی

سبکهای ادبی در شعر فارسی به چند بخش مهم و اساسی تقسیم شده اند:

1- سبک خراسانی

2- سبک عراقی

3- سبک هندی

4- بازگشت ادبی یا سبکهای جدید که منتهی به سبک جدید دوره معاصر شده اند.

که در این تقسیم بندی ‘ بازگشت ادبی ‘ و ‘ شعر معاصر ‘ در یک طبقه بندی قرار

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir