پاورپوینت ارزیابی کارایی سیستم های نرم افزاری محیط های سیار

دانلود پاورپوینت ارزیابی کارایی سیستم های نرم افزاری محیط های سیار

بخش اول: موضوع پروژه

بیان موضوع

حوزه های مرتبط

بخش دوم: کارهای انجام شده

شناخت جنبه های سیار بودن

آگاهی از زمینه

تطبیق پذیری

عامل های سیار

کارایی نرم افزارهای محیط های سیار

به اشتراک گذاری منابع در محیط های سیار

معماری نرم افزارهای محیط های سیار

بخش سوم: تعریف پروژه

اهداف پروژه و حدود فعالیت

تمایز از فعالی

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir