مطالعاتی در زمینه های حشره شناسی آفات گیاهی و حشره کشها

مطالعاتی در زمینه های حشره شناسی- آفات گیاهی و حشره کشها

گزاش کارآموزی به صورت فایل وورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل 1: معرفی مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

مقدمه…

تاریخچه مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی…

شرح وظایف اساسی مؤسسه…

تشکیلات مؤسسه…

بخش تحقیقات آفتکش ها…

بخش تحقیقات حشرات زیان آور به گیاهان…

بخش تحقیقات علف های هرز و انگل های

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir