تحقیق روش تهیه صابون

تحقیق روش تهیه صابون

9 صفحه

خواص اسیدهای چرب

اسیدهای چرب غیر اشباع دارای نقطه ذوب پایین تری نسبت به اسیدهای چرب اشباع هستند و هر چه تعداد کربن اسید چرب بیشتر شود، نقطه ذوب بالاتر می رود. پیوند دوگانه در اسیدهای غیر اشباع بیشتر بین کربن 9 و 10 بوده و این پیوند دوگانه تقریبا در تمامی اسیدهای چرب غیر اشباع طبیعی در وضعیت ایزومر هندسی سیس (Cis) است. اس ی دهای چرب با زنجیر طویل در آب غیر محلول هستند. ولی در ق

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir