مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار (تحقیق)

مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار (تحقیق)

فرمت: وورد

تعداد صفحات: 58 دانشگاهی

مقدمه… 1

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار… 2-14

آیین نامه اجرایی سازمان کارگزاران… 15-33

پذیرش شرکتها در بورس… 34-

40

مقدمه

بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد

شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir