کنترل و مبارزه با آفات و بیماری ها در مزارع ذرت

کنترل و مبارزه با آفات و بیماری ها در مزارع ذرت

این فایل که در80 صفحه تهیه شده است حاوی مطالبی در خصوص دستورالعمل هایی برای مبارزه شیمیایی و غیر شیمیایی بر علیه آفات ذرت می باشد.

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir