مقاله مواد غذایی غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی

دانلود مقاله مواد غذایی ـ غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی

مواد غذایی ـ غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی ـ آئین کار بهداشتی چاپ اول

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد.

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمی

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir