گزارش کارآموزی راه سازی و روسازی راه ها در شرکت ساختمانی و راه سازی

راهسازان از زمان های قدیم بر لزوم و اهمیت روسازی راهها واقف بودند و بر حسب مورد از انواع روسازیها استفاده می کردند. روسازی راهها در مناطقی که دارای زمین های سست و آب و هوائی مرطوب بود و برای حمل و نقل کالا و مسافرین از ارابه استفاده می شد بیشتر توسعه یافت. از سروسازیعای قدیمی که هنوز هم آثاری از آنجا بجا مانده میتوان خیابانهای بابل و روسازی راههای رومیان را نام برد. در بابل برای ساختن خیابانها و م

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • شرکت ساختمانی
  • راه ها
  • راه سازی
  • گزارش کارآموزی
  • روسازی