مقاله بررسی نقش مدیریت راهبردی در پیشبرد راهبردهای کارکردی در شهرداری شهرستان ممسنی

عنوان: بررسی نقش مدیریت راهبردی در پیشبرد راهبردهای کارکردی در شهرداری شهرستان ممسنی

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

اهمیت و ضرورت تحقیق

بیان مسأله

اهداف تحقیق

فرضیات تحقیق

متغیر های تحقیق

قلمرو زمانی و مکانی

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مبانی نظری تحقیق

مدیریت راهبردی در سازمان های دولتی

مروری بر نظریات

تئوری راهبردی سازمان صنعتی

2-3-2-دیدگاه فر

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • پروژه
  • نقش مدیریت راهبردی
  • دانلود
  • شهرداری
  • تحقیق
  • nhkgn
  • مقاله
  • مقاله