پروژه سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام

بخشی از متن اصلی:

سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام

چکیده:

بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تکوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می کند. در قرآن کریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یک م

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • تحقیق در مورد مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام
  • پایان ن
  • پروژه مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام
  • کار تحقیقی مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام
  • حقوق جزایی
  • دانلود تحقیق مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام
  • تحقیق مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام
  • مقاله مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام