معماری ارگانیک پایدار چیست؟

مقدمه

سیمای شهرهای اقصی نقاط جهان که تا چندی پیش هرکدام درون خود دنیایی متفاوت داشت، هر روز با سرعتی افزون تر در پی محو شدن آن چیزی است که به آن هویت مستقل می داد و این امر همسانی و یکنواختی را به بار آورده است. معماری و شهر برای انسان قبل مدرن، محصول خلاقه ای بود که نتیجه محدودیتهای اقلیمی و سازه ایی از طرفی و باورهای جمعی افراد از طرف دیگربود. آنچه که فضای مصنوع او را تشکیل می داد، برخاسته از

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

 • زیست معماری
 • معماری اکوتک
 • معماری
 • معماری سبز
 • معماری پایدار
 • توسعه پایدار
 • معماری پایدار چیست
 • ARCHITECT
 • معماری ارگانیک
 • ارگانیک
 • orgenazation
 • پایدار