کاهش فیلکر بوسیله کنترل توان راکتیو مزارع بادی با ژنراتورهای القایی دو سوتغذیه

A b s t r a c t

This paper presents a novel wind farm control with the purpose to mitigate the flicker emission of doubly fed induction generators. The presented control strategy is implemented in a wind farm connected to a distribution grid with consumers. The control system is composed by two controllers in cascade, the wind farm control and the local wind turbine controller. The wind farm co

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • مزارع بادی
  • کاهش فیلکر
  • کنترل توان راکتیو
  • ژنراتورهای القایی دو سوتغذیه