ترجمه مقاله اثر تعدیل چرخه زندگی سازمانی وارتباط بین روشهای تعاملی و تشخیصی با استفاده از کنترل های عملکرد سازمانی – 2015

اثر تعدیل چرخه زندگی سازمانی وارتباط بین روشهای تعاملی و تشخیصی با استفاده از کنترل های عملکرد سازمانی – 2015

The moderating effect of organisational life cycle stages onthe association between the interactive and diagnostic approaches to using controls with organisation alperformance

چکیده:

مطالعه حاضر به بررسی اثر تعدیل از چرخه زندگی سازمانی OLC)) با استفاده از کنترل های سازمانی می پردا

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • Interactive approach to using controls
  • سازمانی وارتباط
  • Management control systems
  • Organisational life cycle stages
  • اثر تعدیل چرخه زندگی
  • Organisational performancea
  • بین روشهای تعاملی و تشخیصی
  • با استفاده از کنترل های عملکرد سازمانی
  • Diagnostic approach to using controls