پایان نامه رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی

فصل اول

1-1) مقدمه

1-2) بیان مساله

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

1-4) اهداف تحقیق

1-5) فرضیه های تحقیق

الف) فرضیه اصلی

ب) فرضیه های فرعی

1-6) روش شناسی تحقیق

الف) روش تحقیق

ب) روش گردآوری اطلاعات

ج) جامعه آماری

د) روش تجزیه و تحلیل آماری

1-7) قلمرو تحقیق

الف) قلمرو موضوعی

ب) قلمرو مکانی

ج) قلمرو زمانی

1-8) تعریف متغیرها

الف – تعریف مفهومی واژه ها

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • هوش سازمانی
  • پایان نامه هوش سازمانی
  • پایان نامه چابکی سازمانی