روش تحقیق بررسی کارایی سیستم بانکی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها- بانک کشاورزی

1- مقدمه

در سراسر جهان عملیات بانکها را به عنوان یکی از مهم ترین فعالیتهای اقتصادی هر نظام اقتصادی می دانند. هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد، بی تردید به دخالت بانکها و موسسات مالی نیازمند است. به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانکها در اکثر فعالیتهای اقتصادی، بررسی عملکرد (بهره وری و کارایی) هر یک از بانکهای موجود در سیستم بانکی کشور، که بیشتر آنها دولتی هستند و با سرمایه ها

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • کارایی سیستم بانکی
  • بررسی کارایی سیستم بانکی با استفاده از روش تحلیل
  • سیستم بانک کشاورزی