مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی کشاورزی و آفات گیاهی بانضمام U. A. V و G. P. S و G. I. S و نقش آنها در حفظ گیاهان

مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی کشاورزی و آفات گیاهی بانضمام U. A. V و G. P. S و G. I. S و نقش آنها در حفظ گیاهان

«مقدمه» [1]

آدمی از سپیده دم ظهور بر این کره خاکی و از آن هنگام که دوران شکارگری دانه ها و میوه ها را پشت سر گذاشت و برای تهیه غذای کافی به کشاورزی پرداخت، هماره درگیر نبردی بی امان با عواملی بوده است که بعضی تندرستی و بقای او را با ایجاد بیماری های گوناگون به چالش طلبیده اند

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • حشره شناسی کشاورزی و آفات گیاهی بانضمام UAV و GPS و GIS و نقش آنها در حفظ گیاهان
  • پروژه حشره شناسی کشاورزی و آفات گیاهی بانضمام UAV و GPS و GIS و نقش آنها