گزارش کارآموزی – مراحل داشت و برداشت گندم آفات، بیماری ها و علف های هرز

تغذیه گندم

مساله ی اساسی تغذیه گندم در دیمزارها، تنظیم مقدار کود بر اساس رژیم رطوبتی قابل انتظار در منطقه رشد گیاه می باشد. در شرایط بارندگی محدود، ضرورتاً بایستی مصرف کودهای شیمیایی را به اندازه ای محدود نمود که موجب گیاه سوزی نشده و گیاه با استفاده از رطوبت موجود، بتواند از کود استفاده نموده و عملکرد مناسب را تولید نماید. به عبارت دیگر از به هم خوردن تعادل حساس و بحرانی بین رشد رویشی و زایشی

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • مراحل داشت و برداشت گندم آفات
  • گزارش کارآموزی
  • بیماری ها و علف های هرز