عدل علی (ع)

عدل علی (ع)

فهرست مطالب

مقدمه … 1

با عدل علی چگونه اید؟ … 3

انتخاب قاضی … 6

انتخاب کارگزاران و حکام … 8

مقدمه

تاریخ یا علم گذشته نگری و استفاده از تجربیات و مطالعات و دستورات بزرگان چشمه ایست جوشنده که هیچگاه خشکی و سستی و فتوری در آن راه نیابد و بشر از این راه موفق به کسب معلومات و به دست آوردن علوم مختلف گردیده زیرا تنها علمی که درباره گذشتگان و آثار آنان بحث نموده ع

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • عدل علی (ع)
  • عدل علی (ع)