مقاله بررسی اثرات تنش خشکی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص های رشد ارقام بهاره کلزا

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده … 1

مقدمه … 3

فصل اول: کلیات … 6

1-1- تاریخچه … 7

1-2- کلیاتی درباره کلزا … 8

1-3- اهمیت وجایگاه کلزا در ایران … 10

1-4- سطح زیرکشت، تولید وعملکرد کلزا در جهان و ایران … 12

1-5- ترکیب شیمیایی دانه کلزا … 14

1-6- خصوصیات گیاه شناسی … 16

1-6-1- ریشه … 16

1-6-2- ساقه … 17

1-6-3- برگ … 18

1-6-4- گل … 18

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • دانلود