دانلود مقاله اهمیت پژوهشهای حقوقی تطبیقی درتوسعه وتکامل علوم جزایی

اهمیت پژوهشهای حقوقی تطبیقی درتوسعه وتکامل علوم جزایی

چکیده:

پرسش اصلی مطرح در این مقاله این است که علیرغم وجود مشکلات فراوان در راه همگرایی حقوق جزا، چگونه می توان از میان مشکلات و محدودیت های خاص حقوق جزای تطبیقی از مزایا و فواید آن برخوردار شد.

برای یافتن راه حل این مشکل چهار گام مهم باید برداشته شود.

شناخت سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی

آشنایی با وظایف و کارکردهای حقوق تطبیقی د

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • اهمیت پژوهشهای حقوقی تطبیقی درتوسعه وتکامل علوم جزایی
  • دانلود مقاله اهمیت پژوهشهای حقوقی تطبیقی درتوسعه وتکامل علوم جزایی