مقاله نگرشی بر اقلیم کشاورزی سیب زمینی

مقاله نگرشی بر اقلیم کشاورزی سیب زمینی

چکیده

اقلیم کشاورزی (اگروکلیماتولوژی) از جمله مهم ترین شاخه های اقلیم کاربردی است که رابطه متقابل آب و هواشناسی و هیدرولوژی و نیز کشاورزی را دربر می گیرد.

آب و هوای نیمه مرطوب قسمت اعظم شهرستان دماوند، از جمله بهترین شرایط را برای کشاورزی مطلوب و منحصر به فرد از جمله سیب زمینی (بویژه در فصل های بهار و تابستان) فراهم ساخته است.

سیب زمینی از جمله تو

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • درباره نگرشی بر اقلیم کشاورزی سیب زمینی
  • پایان نامه نگرشی بر اقلیم کشاورزی سیب زمینی
  • نگرشی بر اقلیم کشاورزی سیب زمینی
  • مقاله نگرشی بر اقلیم کشاورزی سیب زمینی
  • پروژه نگرشی بر اقلیم کشاورزی سیب زمینی
  • مقاله نگرشی بر اقلیم کشاورزی سیب زمینی
  • بررسی نگرشی بر اقلیم کشاورزی سیب زمینی
  • تحقیق نگرشی بر اقلیم کشاورزی سیب زمینی