بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارتهای مدیریت براسترس بر کاهش سبک کنارآیی اجتنابی، سبک اسناد منفی و ارتق

دانلود مقاله استرس – بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارتهای مدیریت براسترس بر کاهش سبک کنارآیی اجتنابی، سبک اسناد منفی و ارتقای سلامت روان دانش آموزان

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

1-1- بیان مساله

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق

1-3- اهداف تحقیق

1-4- فرضیه های پژوهش

1-5- متغیرهای پژوهش

تعریف اصطلاحات

1-6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

1-6-1- مهارتهای مدیریت بر استرس

1-6-2- سب

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • مراجعه به دیگران
  • اعتبار و پایایی مقیاس کنارآیی نوجوانان
  • کنار آمدن نابارور
  • مقیاس کنارآیی نوجوانان
  • شیوه نمونه گیری
  • سبک سوم
  • ابزارهای اندازه گیری
  • سبک اول یا حل مشکل کنارآیی بارور
  • سبک دوم