استراتژی سایز بندی سیستم ذخیره باتری توزیع شده با نفوذ بالای فتوولتائیک برای تنظیم ولتاژ و پیک سایی

عنوان انگلیسی مقاله:

Sizing Strategy of Distributed Battery Storage System With High Penetration of Photovoltaic for Voltage Regulation and Peak Load Shaving

عنوان فارسی مقاله:

استراتژی سایز بندی سیستم ذخیره باتری توزیع شده با نفوذ بالای فتوولتائیک برای تنظیم ولتاژ و پیک سایی بار

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات انگلیسی: 11

تعداد صفحات فارسی: 24

چکیده

این مقاله یک استراتژی سایز

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • پیک سایی بار
  • سیستم مدیریت انرژی
  • مدل فیزیکی باتری
  • باتری
  • استراتژی سایز بندی
  • فوتوولتاییک
  • سیستم ذخیره
  • ت نفوذ بالای فتوولتائیک
  • تنظیم ولتاژ