پاورپوینت تنظیم کننده های رشد گیاه

تنظیم کننده های رشد:

اکسین ها

جیبرلین ها

سایتوکنین ها

آبسیزیک اسید

اتیلن

سالیسیلیک اسید

تاخیر دهنده های رشد

دسته بندی: پاورپوینت

عنوان: تنظیم کننده های رشد گیاه

تعداد اسلاید: 27

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • پاورپوینت تنظیم کننده های رشد گیاه
  • پاورپوینت