ترجمه مقاله مشخصات مربوط به شکل گیری و کارایی سیستم های موازی در مقیاس بزرگ

مشخصات مربوط به شکل گیری و کارایی سیستم های موازی در مقیاس بزرگ

خلاصه

چندین متریک و اندازه استاندارد وجود دارد که مشخص کننده کارایی و شکل گیری مربوط به سیستم موازی مانند زمان اجرا شدن موازی، تسریع و کارایی می باشد. تعدادی از مشخصات مربوط به این استانداردهای متریک مورد مطالعه قرار گرفته بود. برای مثال این یک حقیقت شناخته شده می باشد که یک معماری موازی مشخص و یک مساله مربوط به اندازه ثابت شده

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • مشخصات مربوط به شکل گیری و کارایی سیستم های موازی در مقیاس بزرگ
  • خلاصه
  • ترجمه مقاله مشخصات مربوط به شکل گیری و کارایی سیستم های موازی در مقیاس بزرگ