اهمیت پژوهشهای حقوقی تطبیقی درتوسعه و تکامل علوم جزایی

بخشی از متن اصلی:

اهمیت پژوهشهای حقوقی تطبیقی درتوسعه وتکامل علوم جزایی

چکیده:

پرسش اصلی مطرح در این مقاله این است که علیرغم وجود مشکلات فراوان در راه همگرایی حقوق جزا، چگونه می توان از میان مشکلات و محدودیت های خاص حقوق جزای تطبیقی از مزایا و فواید آن برخوردار شد.

برای یافتن راه حل این مشکل چهار گام مهم باید برداشته شود.

شناخت سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی

آشنایی با وظایف و کا

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • تحقیق در مورد تکامل علوم جزایی
  • پایان نامه پیرامون تکامل علوم جزایی
  • پروژه تکامل علوم جزایی
  • کار تحقیقی تکامل علوم جزایی
  • حقوق جزایی
  • دانلود تحقیق تکامل علوم جزایی
  • تحقیق تکامل علوم جزایی
  • مقاله تکامل علوم جزایی