پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

فرمت فایل: word

تعداد سوالات: 42

شرح مختصر:

پرسشنامه عملکرد سازمانی توسط هرسی و گلداسمیت ساخته شده است که از 42 گویه و 7 خرده مقیاس توانایی (4 سوال)، وضوح (7 سوال)، کمک (5 سوال)، مشوق (6 سوال)، ارزیابی (9 سوال)، اعتبار (6 سوال) و محیط (5 سوال) تشکیل شده است.

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت می باشد که برای گزینه های «خیلی کم»، «کم»، «متوسط»

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت
  • پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت پرسشنامه عملکرد سازمانی