استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی

فهرست مطالب:

هدف

دامنه کاربرد

مراجع الزامی

اصطلاحات و تعاریف

تولید اولیه

ساختمان و تاسیسات: طراحی و تسهیلات

کنترل عملیات

ساختمان و تاسیسات: نگهداری و بهسازی

بهداشت فردی

ترابری

اطلاعات مربوط به محصول و آگاهی مصرف کننده

آموزش افراد دست اندر کار مواد غذایی

قسمتی از متن:

استاندارد’ غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی- آئین کار بهداشتی’ که تو

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • اطلاعات مربوط به محصول و آگاهی مصرف کننده
  • استاندارد غذاهای بسته بندی
  • آموزش افراد دست اندر کار مواد غذایی
  • بهداشت فردی