ترجمه مقاله تولید هموپلیمر 3 – هیدروکسی پروپیونات و پلی کوپلیمر (3- هیدروکسی پروپیونات – کو -4- هیدروکسی بوتیرات) توسط ترکیب دوباره اشرشیا کولی

تولید هموپلیمر 3 – هیدروکسی پروپیونات و پلی کوپلیمر (3- هیدروکسی پروپیونات – کو -4- هیدروکسی بوتیرات) توسط ترکیب دوباره اشرشیا کولی

خلاصه:

تبدیل 3- هیدروکسی پروپیانات (3HP) از 1، 3 – پروپاندیول (PDO) با بیان ژن دهیدراتاز (dhaT) و آلدهید دهیدراژناز (aldD) سیدومونوس پوتیدا KT2442 تحت پیش برنده phaCAB اپرون از رالستونیا یوتروفا H16 پیش می رود. بیان این ژن ها در آئروموناس هیدروفیلا 4AK4 تاg/L21

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • خلاصه
  • دانلود