پروژه الهام و برداشت از مفاهیم بنیادی معماری ایران

پروژه الهام و برداشت از مفاهیم بنیادی معماری ایران:

فهرست مطالب:

مقدمه

درون گرایی

مرکزیت

انعکاس

پیوند معماری با طبیعت

هندسه

شفافیت و تداوم

راز و ابهام

تعادل موزون/توازن حساس

چشم دل

پیدایش فرم در معماری ایرانی

فرم های ساده

صفه یا تخت

برج ها و منارها

ایوان

تالار

چهار طاق

دالان

حیاط

فرم های مرکب

تخت-منار

تخت-ایوان-تالار

ایوان-چها

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

 • حیاط
 • بنای مجموعه ورزشی رفسنجان
 • تالار
 • دالان
 • برج ها و منارها
 • پروژه معماری
 • ایوان
 • برسی آثار دو معمار معاصر ایرانی
 • بنای موزه ملی آب ایران
 • معماری ایران
 • مفاهیم بنیادی معماری ایران
 • چهار طاق
 • پروژه عمران
 • بنای کتابخانه ملی ایران