گزارش کارآموزی شرکت ملی نفت ایران شهرستان گچساران

فهرست

مقدمه

اهداف و مزایای سیستم

خلاصه

روش عملیات

انتقال اطلاعات

ضمایم (حقوق پایه)

فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی

فوق العاده اضافه کاری کارمندان

مقررات مربوط به مرخصی کارمندان

وامها

محاسبه فوق العاده بدی آب و هوا

محاسبه فوق العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی برای یکماه

محاسبه فوق العاده ویژه

خالص حقوق

اطلاعات پایه سیستم حقوق

نحوه محاسبه بازنشستگی و

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • نفت
  • گچساران
  • شهرستان
  • کارآموزی
  • گزارش کارآموزی شرکت ملی نفت
  • ایران
  • ایران شهرستان گچساران
  • شرکت
  • ملی