تحقیق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی

تعریف مسئولیت مدنی:

مسئولیت مدنی عبارتست از ضرورت جبران ضررهای وارده به یک شخص. مسئولیت مدنی به دو معنای عام و خاص به کار می رود. مسئولیت مدنی به معنای عام «به جایی به کار می رود که شخص در برابر دیگری به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی و خساراتی که به او وارد کرده است. پاسخگو قرار می گیرد, مسئولیت مدنی به معنای خاص در برابر مسئولیت های ناشی در نقض قرار داد یا تاخیر در اجرای آن (مسئولیت قرار دا

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

  • دانلود تحقیق
  • متصدیان حمل و نقل هوایی
  • حمل و نقل هوایی بین المللی
  • مبانی مسئولیت مدنی
  • تحقیق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق
  • تعریف مسئولیت مدنی
  • تحقیق رشته حقوق