استفاده از الگوریتم مورچگان برای قیمت گذاری توان راکتیو

چکیده ترجمه

برای انتقال توان حقیقی و تامین امنیت شبکه قدرت، مدیریت توان راکتیو ضروری است.در بازار برق ارائه یک روش صحیح و ممکن برای قیمت دهی توان راکتیو دارای اهمیت است. در مدل های مرسوم پخش بار بهینه، هزینه تولید توان راکتیو در نظر گرفته نشده است. در این مقاله هزینه تولید توان راکتیو و هزینه سرمایه گذاری بانک های خازنی در تابع هدف مساله OPF گنجانده شده است. لذا، با استفاده از الگوریتم

...دانلود...download...

منبع: filenetwork.ir

 • ژنراتورها
 • دانلود مقاله
 • قیمت گذاری
 • خرید مقالات ترجمه شده فارسی برق الکترونیک
 • ترجمه مقالات Ieee
 • ترجمه مقاله برق الکترونیک
 • بازار آزاد برق
 • دانلود مقالات Isi Vaji Fvr الگوریتم مورچگتم و قیمت برق
 • مقاله مهندسی برق با ترجمه
 • مقاله برق
 • مدیریت توان راکتیو
 • قیمت گذاری توان راکتیو در بازار
 • الگوریتم جستجوی جمعیت
 • توان راکتیو در بازار
 • برق الکترونیک
 • الگوریتم مورچگان
 • مدیریت توان راکتیو
 • دانلود مقالات برق الکترونیک
 • بازار آزاد برق
 • دانلود مقاله Isi برق الکترونیک با ترجمه فارسی
 • دانلود مقاله برق الکترونیک
 • دانلود مقالات Isi برق الکترونیک
 • مقاله ترجمه شده
 • ترجمه فارسی مقاله استفاده از الگوریتم مورچگان برای قیمت گذاری توان راکتیو
 • مقالات 2015
 • ترجمه آنلاین تخصصی مهندسی برق
 • مقالات Ieee
 • نرم افزار ترجمه مهندسی برق
 • دانلود مقاله استفاده از الگوریتم مورچگان برای قیمت گذاری توان راکتیو
 • دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی برق الکترونیک
 • مقاله استفاده از الگوریتم جستجوی جمعیت مورچگان برای قیمت گذاری توان راکتیو در بازار آزاد برق
 • ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی برق
 • الگوریتم مورچگان چیست
 • الگوریتم مورچگان Ppt
 • برق
 • دانلود مقاله آماده برق الکترونیک
 • ترجمه مقالات انگلیسی برق
 • مهندسی برق الکترونیک
 • الگوریتم مورچگان در متلب
 • Ieee
 • الگوریتم مورچگان Doc
 • دانلود ترجمه مقاله
 • ترجمه آنلاین متون تخصصی مهندسی برق
 • دانلود ترجمه فارسی مقالات برق الکترونیک
 • ترجمه آنلاین مهندسی برق
 • دانلود مقاله فارسی رشته برق الکترونیک
 • ترجمه مقاله استفاده از الگوریتم مورچگان برای قیمت گذاری توان راکتیو
 • الگوریتم مورچگان
 • توان راکتیو
 • دانلود مقاله فارسی استفاده از الگوریتم مورچگان برای قیمت گذاری توان راکتیو
 • دانلود مقاله ترجمه شده برق الکترونیک
 • الگوریتم جستجوی جمعیت مورچگان
 • دانلود مقاله الزویر رشته برق الگوریتم جستجوی مورچگان برای قیمت توان اکتیود در بازار برق
 • الگوریتم جستجو
 • دانلود مقالات برق
 • ترجمه متون تخصصی مهندسی برق
 • ترجمه آنلاین متن تخصصی مهندسی برق
 • الگوریتم جستجوی جمعیت مورچگان